Česká motocyklová federace
Logo České motocykové federace

ÚVODNÍ STRANA

VÝKONNÁ RADA

STANOVY

DOKUMENTY

Poplatky

Žádost o licenci jezdce

Žádost o licenci činovníka

Žádost o licence SMT

Zásady pro činnost SC ČMF

VZORY

Zápis z ustavující schůze SC

Zápis ze schůze SC

Listina přítomných

Čestné prohlášení

Prohlášení vlastníka nemovitosti

ŘÁDY

Všeobecný sportovní řád

Disciplinární řád

INFORMACE

Biketrial

Sportovní mototuristika

Enduro

Motokros

Silniční závody

ODKAZY

Logo FIM, UEM, FIVA Logo FEMA

SÍDLO - KONTAKT


Logo BIU Logo MŠMT ČT

FOTOGALERIE

KALENDÁŘ AKCÍ

Zásady pro činnost sportovních center ČMF

Zásady pro činnost Sportovních centerČeské motocyklové federace

1. ÚVOD

Pobočné spolky - Sportovní centra ČMF (dále jen SC) se ustavují ve smyslu článku 21 stanov ČMF ze dne 3.2.2016.

2. POSLÁNÍ A ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI SC

2.1. Sportovní centra jsou organizační jednotky ČMF, ve kterých se sdružují zájemci o motorismus, motocyklový sport a biketrial ke společnému provádění některé z forem činnosti daného sportovního odvětví a které zabezpečuje sportovní, technicko-organizační a administrativní úkoly ve vymezeném územním celku a vymezené oblasti činnosti podle specifických potřeb příslušného sportovního odvětví a podle pokynů orgánů ČMF.

2.2. Dle obsahu se činnost zaměřuje do těchto oblastí:

3. ZŘIZOVÁNÍ A PRÁVNÍ OSOBNOST SC

3.1. Sportovní centra jsou organizačními jednotkami ČMF, pro svoji činnost mohou získat právní osobnost ČMF. Tato právní osobnost je potvrzena registračním listem SC. Registrační list se vyhotovuje ve dvou výtiscích, jeden je uložen na SC a druhý na sekretariátu ČMF.

3.2. Ustavení SC schvaluje příslušná Sportovní komise, v rámci jejíž kompetence bude SC působit. Právní osobnost SC vzniká dnem zveřejnění zápisu do veřejného rejstříku, uhrazením ročních členských příspěvků ČMF ve výši 500,- Kč za dospělého člena a 100,- Kč za člena do 18 let věku a registrace Výkonnou radou ČMF a vydáním registračního listu podepsaného předsedou ČMF a předsedou příslušné sportovní komise. Minimální počet členů pro ustavení je pět, starších 18 – ti let.

3.3. Stanovení názvu SC je v pravomoci členů, kteří se v daném případě sdružili ke společnému provádění některé z forem činnosti daného sportovního odvětví.

3.4. Název SC musí obsahovat označení „ČMF-Sportovní centrum“ nebo „ČMF-SC“ a vlastní název spolku a dále označení „p.s.“ ze kterého je patrné, že SC je pobočným spolkem ČMF.

3.5. SC je oprávněno používat pouze razítko dle schváleného vzoru Výkonnou radou ČMF.

3.6. SC je oprávněno používat symboly ČMF tj. znak a vlajku se schválením VR ČMF.

4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SC

4.1. Orgány SC jsou členská schůze a výbor SC. Nejvyšším orgánem SC je členská schůze. Schází se dle potřeby, nejméně 1x ročně nebo požádá-li o to písemně alespoň 1/3 všech členů SC.

4.2. SC se ve své činnosti řídí Stanovami a interními předpisy ČMF, jakož i usneseními členské schůze SC.

4.3. Do pravomoci členské schůze SC patří:

4.4. Pokud členská schůze rozhodne o zřízení Kontrolní komise, řídí se její vznik, volba a činnost podle článku 24. Odstavec 3. Stanov ČMF.

4.5. Mezi členskými schůzemi řídí SC výbor, jehož minimální složení je 3 členové starší 18 let a to: předseda, místopředseda a hospodář.

Výbor je volen maximálně na čtyři roky a schází se dle potřeby, nejméně 3x ročně.

Jménem SC jedná a podepisuje předseda, který je statutárním orgánem SC.

Ve věcech nakládání s nemovitostmi a přijímání závazků nad 50.000,-Kč je třeba podpisu dvou členů výboru a to buď předsedy a místopředsedy nebo předsedy a dalšího člena výboru SC.

4.6. Do pravomoci výboru SC patří:

4.7. SC je oprávněno jednat a podepisovat pouze jménem SC.

5. Hlasování

5.1. Členská schůze SC je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Každý člen má jeden hlas. Zastupování členů je nepřípustné.

5.2. Pokud v dobu uvedenou na pozvánce na konání členské schůze SC nebude přítomen potřebný počet členů, vyčká se 30 minut a poté bude členská schůze zahájena bez ohledu na počet přítomných členů a bude usnášeníschopná.

5.3. Návrh je schválen, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, pokud je jednání přítomen.

6. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ SC

6.1. Finančně a materiálně se činnost SC zabezpečuje:

6.2. Čerpání finančních prostředků se řídí jednak obecně závaznými právními předpisy, jednak pokyny stanovenými ČMF, nebo poskytovatelem finančních prostředků.

7. ZÁNIK SC

7.1. SC zaniká rozhodnutím členské schůze, která jmenuje likvidátora a stanoví zásady likvidace majetku. Likvidace majetku a finančních prostředků musí být v souladu se zásadami stanovenými jednotlivými subjekty, které majetek nebo finanční prostředky do činnosti vložily a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

7.2. SC zaniká také v případě, že počet členů klesne pod pět a výboru SC se nepodaří v termínu 3 měsíců doplnit počet členů SC na minimální stanovený počet. Poté provede likvidaci SC stejně jako v bodě 7.1.

7.3. O rozhodnutí likvidovat SC a o přijatém postupu jeho likvidace písemně informuje likvidátor Výkonnou radu ČMF, která předá příslušné dokumenty Soudu k výmazu SC z veřejného rejstříku. Zároveň rozhodne o dalším využití zbylého majetku pro veřejně prospěšné účely.

Schváleno v Praze dne 12.2.2016

 

Tisk