Disciplinární řád

Autor: Sekretariát ČMF | 1. 2. 2008 7:00:37 | INFORMACE

N1 ZÁSADY

Povinnosti, pravomoci a odpovědnosti orgánů a volených členů ČMF jsou stanoveny Stanovami a Jednacím řádem ČMF.

Obdobně povinnosti připadající na účastníky, činovníky a pořadatele sportovních a turistických podniků jsou stanoveny Sportovními a turistickými řády ČMF nebo dalšími předpisy a ustanoveními, které jsou nebo mohou být zavedeny a zveřejněny ČMF.

Prokázané porušení nebo nedbání těchto povinností bude předmětem trestů, uvedených v tomto Disciplinárním řádu.

N 1.1 PRÁVNÍ A DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Ve smyslu Statutu a jednacího řádu ČMF ustavuje ČMF Právní a disciplinární komisi, jejíž úkolem je m. j. sestavit seznam kvalifikovaných osob, z kterého je možno jmenovat členy Národního disciplinárního soudu.

N 1.1.1 Ustavení

Právní a disciplinární komise se skládá z členů jmenovaných ČMF. Každá sportovní komise může jmenovat jednoho nebo více členů, kteří musí mít čs. státní příslušnost. Jmenování bude potvrzeno Výkonnou radou ČMF na čtyřleté období.

N 1.1.2 Předseda a místopředseda

Výkonná rada ČMF jmenuje předsedu Právní a disciplinární komise s funkčním obdobím 4 roky. Členové Právního a disciplinárního komise určí mezi sebou místopředsedu.

Předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda jmenuje pro jednotlivé případy složení Národního disciplinárního soudu.

N2 TRESTY

Tresty jsou následující:

N 2.1 DEFINICE A POUŽITÍ TRESTŮ

N 2.2 ZVLÁŠTNÍ TRESTY

Zvláštní tresty za určité přestupky jsou uvedeny ve Všeobecném sportovním řádu, Přílohách a/nebo ve Zvláštních ustanoveních pro jednotlivé podniky.

N 2.3 KUMULACE TRESTŮ

Viníkovi může být podle okolností uloženo několik trestů.

Určité tresty mají za následek odebrání licence až do odpykání trestu.

N3 DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY ČMF

Orgány ČMF, které jsou kompetentní pro řešení disciplinárních záležitostí jsou následující:

N 3.1 NÁRODNÍ ROZHODČÍ SBOR

N 3.1.1 Ustavení

Národní rozhodčí sbor/sportovní komisař je ustaven podle požadavků uvedených v čl. N 50 Všeobecného národního sportovního řádu ČMF.

Rozhodčí je osoba, jmenovaná pro určité disciplíny nebo sportovní podniky, kde není národní rozhodčí sbor/sportovní komisař, aby vykonával nejvyšší dohled nad podnikem.

N 3.1.2 Pravomoc

Národní rozhodčí sbor/sportovní komisař nebo Rozhodčí jsou kompetentní v disciplinárních záležitostech a pro potrestání první instancí:

každý skutek nebo jednání, ač úmyslné či z nedbalosti, kterého se během podniku dopustila osoba nebo skupina osob proti platným předpisům nebo proti pokynům, daným činovníkem podniku,

každý skutek podplácení nebo podvádění nebo jakýkoli čin, který je na újmu zájmům podniku nebo sportu, a jehož se dopustila osoba nebo skupina osob.

N 3.1.3 Tresty, které mohou být vyhlášeny

národním rozhodčím sborem/sportovním komisařem nebo rozhodčím

Následující tresty mohou být vyhlášeny národním rozhodčím sborem/sportovním komisařem nebo Rozhodčím bez újmy opatření čl. N 2.2:

Kromě toho může národní rozhodčí sbor/sportovní komisař nebo Rozhodčí předložit případ Sportovní komisi vyššího trestu, který není v kompetenci Národního rozhodčího sboru/sportovního komisaře nebo Rozhodčího.

N 3.2 NÁRODNÍ DISCIPLINÁRNÍ SOUD

N 3.2.1 Složení

Pro každý řešený případ je Národní disciplinární soud vytvořen z 1 nebo 3 členů, jmenovaných předsedou Právní a disciplinární komise.

Na jednání může asistovat jako odborník ve své disciplině předseda příslušné sportovní komise, výboru nebo asociace. Jeho účast mu však nedává hlasovací právo. O jeho účasti rozhoduje předseda Národního disciplinárního soudu.

N 3.2.2 Pravomoc a tresty

Národní disciplinární soud vyslechne všechna odvolání proti rozhodnutím přijatým Sportovní komisí nebo Národním rozhodčím sborem/sportovním komisařem nebo Rozhodčím v případě sportovního podniku.

Národní disciplinární soud může vynést rozsudek o kterémkoliv schváleném trestu s výjimkou diskvalifikace.

Osoba, proti níž je řízení vedeno, může proti rozsudku Národního disciplinárního soudu podat odvolání k Výkonné radě nejpozději do 15ti dnů ode dne doručení rozsudku; v případě, že tato osoba je přítomna vynesení rozsudku, počíná lhůta běžet dnem vyhlášení rozsudku.

Národní disciplinární soud je oprávněn se souhlasem předsedy ČMF jednat i v nepřítomnosti osoby, vůči níž jednání směřuje. V takovém případě se rozsudek NDS zasílá doporučeně poštou na místo trvalého bydliště příslušné osoby. V případě, že zásilka není převzata, považuje se za den doručení den vrácení nevyzvednuté zásilky poštou.

N 3.3 TRESTY V KOMPETENCI SPORTOVNÍCH KOMISÍ A VÝKONNÉ RADY

Porušení nebo nedbání norem a předpisů ČMF bude přezkoumáno a v případě prokázání potrestáno kompetentními orgány ČMF, tj. příslušnými sportovními komisemi pro držitele licence se vztahem k příslušné komisi a Výkonnou radou ve všech ostatních případech.

Sportovní komise může vynést rozsudek o kterémkoliv schváleném trestu s výjimkou diskvalifikace a zastavení činnosti delším než 60 dnů ode dne přestupku.

Výkonná rada má k dispozici plný rozsah uvedených trestů.

N4 PROTESTY A ODVOLÁNÍ

N 4.1 PRÁVO PROTESTU

Kterákoli osoba nebo skupina osob jezdec, spolujezdec, soutěžící, výrobce, činovník, atd., považující se za poškozenou v důsledku rozhodnutí v rámci pravomoci ČMF, má právo podat protest proti tomuto rozhodnutí.

N 4.2 PRÁVO ODVOLÁNÍ

Ustanovení, týkající se odvolání proti disciplinárnímu rozhodnutí ČMF, jsou následující:

Rozhodnutí Národního disciplinárního soudu jsou definitivní a bez odvolání, pokud jedna ze zúčastněných stran nepředloží nové doklady nebo nové důkazy, které nemohly být vzaty v úvahu v době prvního přelíčení a které by mohly mít dopad na výrok.

N 4.3 POSTUP A ČASOVÝ LIMIT PRO PROTESTY

Všechny protesty musí být předloženy a podepsány pouze přímo zúčastněnou osobou. Každý protest se musí týkat pouze jednoho předmětu a musí být podán nejpozději 1/2 hodiny po zveřejnění výsledků, pokud není uvedeno jinak v Přílohách Sportovního řádu. Během podniku musí být protesty podávány podle ustanovení uvedených ve Zvláštních ustanoveních a předány do rukou odpovědného činovníka (ředitel závodu nebo rozhodčí, tajemník závodu), doložené poplatkem stanoveným ČMF.

Všeobecně musí být protest vůči způsobilosti přihlášeného jezdce, spolujezdce, soutěžícího nebo stroje podán před začátkem oficiálního tréninku.

N 4.4 ŘEŠENÍ PROTESTU

Národní rozhodčí sbor/sportovní komisař nebo Rozhodčí musí rozhodnout o každém protestu podaném v průběhu podniku. Protest musí být posouzen podle dispozic uvedených ve Zvláštních ustanoveních a v národních sportovních řádech ČMF.

N 4.5 ROZSUDEK NÁSLEDUJÍCÍ PO PROTESTU

Všechny zúčastněné strany se musí podrobit rozhodnutí Národního rozhodčího sboru nebo Rozhodčího podniku, s výhradou odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozsudek zůstává v plné platnosti, s výhradou odvolání, až do úpravy nebo potvrzení rozsudku kompetentním činitelem.

N 4.6 ČASOVÝ LIMIT PODÁNÍ ODVOLÁNÍ

Lhůta pro podání odvolání je následující:

Lhůty se počítají od data převzetí rozhodnutí v souhlasu s čl. N 5.6.

N 4.7 PODÁNÍ ODVOLÁNÍ

Máli být odvolání přijato, musí být podáno doporučeným dopisem ve lhůtách podle čl. N 4.6.

Odvolání musí obsahovat podrobnosti napadaného rozhodnutí a krátké uvedení důvodů odvolání. Přesný obnos záruky na náklady musí být zaslán doporučenou poštou Sekretariátu ČMF.

N 4.7.1 POPLATKY ZA ODVOLÁNÍ NEBO PODÁNÍ PROTESTU

Výše poplatku pro podání odvolání nebo poplatků pro krytí případných nákladů, který musí být složen při podání odvolání, bude určován čas od času Výkonnou radou a uveřejňován každoročně v ČMF. Poplatek může propadnout jestliže disciplinární orgán zváží odvolání jako neopodstatněné nebo byloli staženo, aniž došlo k slyšení.

N 4.7.2 Poplatky placené v důsledku odročení

Požadujeli některá ze zúčastněných stran odročení, aby mohli být přizváni další svědkové, může být tato strana požádána o další finanční záruku, která bude stanovena disciplinárním orgánem. Přelíčení nemůže pokračovat, dokud nebude složena tato záruka.

N 4.7.3 Lhůty na prošetření odvolání

Národní disciplinární soud se musí sejít, aby přezkoumal odvolání podané některou osobou nebo aby přezkoumal rozhodnutí Národního rozhodčího sboru/sportovního komisaře nebo Rozhodčího, nejpozději 30 dnů po datu, kdy obdržel odvolání. Ve všech případech musí Národní disciplinární soud vyhlásit rozhodnutí.

N5 JEDNACÍ ŘÁD DISCIPLINÁRNÍCH ORGÁNŮ

N 5.1 PRÁVO SLYŠENÍ

Každá osoba nebo orgán, který je předmětem trestu podle Stanov, Řádů nebo Prováděcích pokynů ČMF má nezadatelné právo se bránit osobně nebo prostřednictvím plné moci.

Každá strana povolaná před disciplinární orgán má právo být zastoupena jedním obhájcem dle svého výběru a na své náklady; o svém záměru musí v příhodnou dobu informovat Sekretariát ČMF, aby tento mohl potom informovat ostatní zúčastněné strany. Zanedbání tohoto postupu může mít za následek námitku disciplinárního orgánu proti takovému zastupování.

Jestliže některá z řádně svolaných stran se nedostaví a nesdělí disciplinárnímu orgánu přijatelný důvod, může být vyhlášen kontumační výsledek.

Pokud se týče slyšení před Národním disciplinárním soudem, členové soudu mohou navrhnout, aby se slyšení konalo formou telefonické konference. Takový způsob slyšení se může konat pouze se souhlasem všech zúčastněných stran a není vhodný v případě, kdy se jedná o slyšení svědků, kteří nejsou stranami zúčastněnými na odvolání.

V případech, kdy se obě strany zúčastněné na odvolání k Národnímu disciplinárnímu soudu dohodnou, že interpretace předpisů je jediným předmětem odvolání a že žádná strana si nepřeje předvolání svědků, může soud upustit od slyšení a předložit písemné vyjádření každé ze stran k posouzení soudu.

N 5.2 SLYŠENÍ

Slyšení bude zahájeno, pokud disciplinární orgán nerozhodne jinak.

Jakmile předseda zahájí jednání pozve zúčastněné strany, aby vyložily svůj příslušný případ; svědkové nejsou přítomni.

Po stanoviscích zúčastněných stran vyslechne disciplinární orgán různé svědky, aby doplnili výpovědi. Zúčastněné strany mají právo tázat se všech svědků na jejich svědectví.

Každý člen disciplinárního orgánu může kdykoliv během slyšení a se schválením předsedy vznést otázku na kteroukoliv zúčastněnou stranu i na svědky. Jakmile všichni svědkové učinili své výpovědi, může každá ze zúčastněných stran shrnout fakta za účelem usnadnění rozsudku.

N 5.3 SVĚDKOVÉ

Každá strana je odpovědná za povolání a přítomnost svých vlastních svědků stejně jako za jejich náklady, pokud soud nerozhodne jinak.

Disciplinární orgán nemá právo nutit svědky složit přísahu, proto svědectví budou vyslovena dobrovolně. Svědkové mohou pouze potvrdit skutečnosti, které znají a nesmějí vyjadřovat svůj názor, pokud je disciplinární orgán nepovažuje za odborníky v příslušné záležitosti a nepožádá je o to.

Po podání svědectví, nesmějí svědkové opustit soudní sál a nesmějí mluvit s dalšími svědky, kteří budou ještě vypovídat.

N 5.4 ROZSUDEK

Rozhodnutí všech disciplinárních orgánů budou učiněna prostou většinou hlasů za zavřenými dveřmi. Všichni členové mají stejné hlasovací právo, které musí být vykonáno, jeli požadováno rozhodnutí. Zdržet se hlasování není povoleno.

V žádném případě nemůže odvolací orgán zvýšit rozsudek následně po odvolání odsouzené strany.

N 5.5 DŮVĚRNÝ CHARAKTER

Každý člen disciplinárního orgánu se zavazuje dodržovat tajemství o všech jednáních.

Každé domnělé porušení této zásady se stane předmětem šetření provedeného předsedou nebo místopředsedou Právní a disciplinární komise, kteří mohou v případě prokázaného skutku odvolat příslušného člena ze sboru.

N 5.6 ZVEŘEJNĚNÍ ROZSUDKU

Všechny rozsudky každého disciplinárního orgánu musí být oznámeny písemně doporučeným dopisem všem zúčastněným stranám.

Zveřejnění zabezpečuje sekretariát ČMF na základě rozsudku postoupeného mu spolu s dokumentací.

N 5.7 ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚRŮ

Disciplinární orgán rozhodující o protestu nebo o odvolání má právo zveřejnit nebo nechat zveřejnit své závěry a uvést jména všech zúčastněných stran. Osoby nebo orgány uvedené v těchto sděleních nemají žádné právo odvolání vůči ČMF ani vůči osobám, které zprávu zveřejnili.

Rozhodnutí disciplinárního orgánu ČMF nabude účinnosti, jakmile bylo vyhlášeno, za předpokladu, že nebylo bezprostředně ohlášeno žádné odvolání vůči tomuto rozhodnutí.

Jakmile disciplinární orgán vyhlásí definitivní výrok, budou všechny doklady předány Sekretariátu ČMF k zatřídění a k nezbytným následným akcím.

N6 NÁKLADY DISCIPLINÁRNÍCH ROZHODNUTÍ

Náklady disciplinárního rozhodnutí budou stanoveny zapisovatelem disciplinárního orgánu a budou uplatněny vůči odsouzené straně, pokud soud neurčí jinak.

N 6.1 ZAPLACENÍ POKUT A NÁKLADŮ

Jeli trest definitivní a pokuta a/nebo náklady nebyly vyrovnány do 30 dnů po vyhlášení rozsudku podle čl. N 5.6, bude osoba nebo orgán dotčený rozhodnutím automaticky vyloučen z veškeré účasti na činnosti ČMF až do okamžiku, kdy Sekretariát ČMF obdrží plnou úhradu.

Odvolací orgán může vyhlásit ve svém rozhodnutí lhůtu splatnosti pokuty kratší než 30 dnů.

N7 OMILOSTNĚNÍ

Výkonná rada, po konzultaci s předsedou Právní a disciplinární komise ČMF nebo na jeho návrh, může zmírnit nebo zcela prominout trest potrestané osobě.

ZKRATKY

 

Zavřít okno | Tisk