Soutěžní systém 2017

Autor: Sekretariát ČMF | 26. 2. 2017 18:32:53 | Řády

SPORTOVNÍ MOTOTURISTIKA

 

Soutěžní systém Sportovní mototuristiky pro rok 2017

 

1.      Všeobecně

 

Soutěžní systém Sportovní mototuristiky (dále SMT) je soubor pravidel, hodnotících výsledky mototuristy  - držitele licence.

Vložka licence (díl A, B, C) slouží jako jízdní výkaz pro hodnocení mototuristy.

 

2.      Vystavování licencí

 

Žádosti o licence jsou k dispozici na sekretariátu SMT a v klubech pořádající podniky sportovní mototuristiky v roce 2017. Na základě vyplněné žádosti a uhrazení příslušného poplatku zajistí sekretariát SMT nebo Sportovní centrum (SC) vydání licence.

 

Poplatek za vystavení licence pro členy České motocyklové federace:

                                                          

Mezinárodní licence                           200,- Kč    

Národní licence                                      0,- Kč

 

Poplatky pro nečleny České motocyklové federace :

 

Mezinárodní licence                           700,-Kč

Národní licence                                  500,-Kč     

 

Žadatel národní nebo mezinárodní licence ve věku 65let a více, uhradí pouze 500,-Kč.

 

2.1. Platnost licencí

 

Mezinárodní licence 

a)      má platnost od 1.1.2017 do 16.10.2017

b)      opravňuje držitele k účasti v seriálu M ČR nebo P ČR dle platného kalendáře SMT

c)      opravňuje držitele k účasti v POHÁRU

 

Národní licence         

a)      má platnost na podniky, které obdrží žadatel s touto licencí

b)      opravňuje držitele k účasti v seriálu P ČR dle platného kalendáře vydaného  SMT

c)      opravňuje držitele k účasti v POHÁRU.

 

Licence je platná pouze v případě uhrazení příslušného poplatku.

 

3.      Hodnocení

 

V průběžném roce k 15. 6., 15. 8. a  16.10. 2017 provede sekretariát SMT vyhodnocení dosažených výsledků mototuristy. Do těchto termínů (rozhodující je poštovní razítko) je povinen každý soutěžící zaslat díl licence, který má orazítkovaný za toto období. V případě nedodržení termínů odeslání se body za toto období nezapočítávají. Akce uskutečněné v posledním víkendu před uvedenými termíny se mohou započítat v následujícím období.

Do hodnocení se započítává jeden podnik v týdnu. Mototurista musí oznámit, v které kategorii bude bodovat - vyhodnocen bude pouze v jedné kategorii jako řidič.

Mototurista může být hodnocen i v kategorii spolujezdec.

Vyhodnocení bude prováděno na základě:

 

a)      došlých licencí, dílů A, B, C. Tyto musí být řádně vyplněny ve všech kolonkách, potvrzeny pořadatelem podniku a odeslány v uvedených termínech na sekretariát

b)      kontrolního přepočtu kilometrů, převedených na body: 1km = 1bod, ujetých řidičem nebo spolujezdcem motocyklu na trase, sestavené z nejpřímějších národních cest (i v zahraničí), mezi trvalým bydlištěm, místem cílové kontroly a trvalým bydlištěm. V případě, že řidič pojede ze srazu na sraz (toto platí pro dva po sobě jdoucí víkendy při zahraničních srazech) uvede toto v jízdním výkazu a bude se přičítat k výše uvedenému přejezd mezi srazy.

c)      kontrola je prováděna dle nejkratší trasy na mapách www.mapy.cz

d)     součtu dosažených bodů a přináležející bonifikace viz čl.3.1 Bonifikace

e)      osobní účasti na mototuristickém podniku uvedeném v kalendáři SMT pro příslušný rok, který každý mototurista na vyžádání obdrží zároveň s licencí. Kalendář SMT bude také zveřejněn na internetových stránkách www.cmf.cz.

f)       do hodnocení se automaticky započítává účast řádně přihlášených mototuristů na FIM Rally, FIM Motocamp, FIM Meritum a FIM Mototour  bez ohledu na potvrzení v dílu licence. Pro ostatní účastníky těchto akcí tato povinnost trvá.

g)      Účast na závěrečné akci Motofinish bude bodování započítáno v následujícím roce.

 

3.1. Bonifikace

 

a) podle objemu motocyklu: do 50ccm                    +20% bodů

                                               od 51ccm do 350ccm +10% bodů

b) podle účasti na akcích:  FIM Rally                       +50% bodů

       FIM Motocamp              +30% bodů

    Tato bonifikace bude přičtena pouze jezdci nebo spolujezdci, kteří splní podmínky pořadatele a    

    přihlásí se a provede úhradu v termínu stanoveném pořadatelem.

c) dle bodování v Poháru: za každý soutěžní objekt bude soutěžícímu připočteno 10 bodů do   

    celkového hodnocení MČR nebo Přeboru ČR dle zakoupené licence.

 

3.2. Hodnocení jednotlivců

 

SMT vypisuje: a) Mistrovství ČR v kategorii: 1) Mistr ČR –  Men

                                                                          2) Mistr ČR – Junior (do 21 let včetně)

                                                                          3) Mistr ČR – Femine

                                                                          4) Mistr ČR – Veterán 60+ (ročník 1957 a starší)

                         b) Přebor ČR v kategorii:        1) Přebor ČR -  Jezdec

                                                                          2) Přebor ČR - Spolujezdec

 

Mistrem ČR a vítězem Přeboru ČR se stává jezdec nebo spolujezdec, který dosáhl nejvyššího součtu bodů v soutěžním roce.

První tři vyhodnocení mototuristé v každé kategorii obdrží diplom a medaili nebo pohár.

 

Prvních pět vyhodnocených mototuristů v Přeboru ČR má v následujícím roce právo účasti v Mistrovství ČR.

Minimální počet pro vyhlášení Mistra ČR je pět soutěžících v dané kategorii. Pokud bude počet soutěžících menší než pět, bude vyhlášen pouze vítěz Přeboru ČR.

 

3.3. Hodnocení klubových družstev

 

SMT vypisuje:   a) Mistrovství ČR klubových družstev (SC)

                           b) Mistrovství ČR klubových družstev Juniorů (SC)

Mistrem ČR se stává družstvo, které dosáhne nejvyššího součtu bodů v soutěžním roce.

Klubové družstvo bude hodnoceno, skládá-li se minimálně ze tří řidičů motocyklů, přičemž budou vzaty v úvahu výsledky maximálně pěti nejúspěšnějších řidičů kterékoliv kategorie.

 

3.4. Ceny 

Klubová družstva v obou kategoriích obdrží:

1.      Putovní pohár + replika+ diplom

2.      Replika + diplom

3.      Replika + diplom

 

Na replikách bude vyznačeno umístění.

 

4. Pohárové seriály (dále jen POHÁR)

 

4.1. Definice

SK SMT (Sportovní komise) vypisuje Pohár  – jízdy po soutěžních objektech na území České republiky pro kategorie jezdec a klubové družstvo.

Pro rok 2017 platí: a) název:  POHÁR SMT ČR

 b) soutěžní objekt: Muzeum veteránů ČR (auto moto + další) viz seznam na www.cmf.cz    

Po schválení výsledků budou fotografie uloženy v archívu. SK SMT si vyhrazuje právo použít tyto fotografie pro její další propagaci.

 

4.2. Hodnocení

SMT provede vyhodnocení na základě došlých fotografií k 15.10.2017 . Jezdec k  tomuto datu zašle společně všechny fotografie min. rozměrů 9 x 13 cm za celou sezónu na sekretariát SMT. Za fotografii se berou i obrázky pořízené z černobílé nebo barevné tiskárny, disketa nebo CD-ROM.

Vyhodnocení bude prováděno převodem jeden soutěžní objekt = 1 bod. Do hodnocení se započítává soutěžní objekt pouze 1x za sezónu. V případě, že fotografie nebude kompletní nelze ji započítat.

Za každý soutěžní objekt bude soutěžícímu připočteno 10 bodů do celkového hodnocení MČR nebo Přeboru dle zakoupené licence.

 

4.2.1. Podklady

Fotografie musí obsahovat: a) motocykl

                                             b) soutěžní objekt

                                             c) název klubu (v případě bodování družstva)

4.2.2. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů na 1- 5 místě, vyhrává ten, kdo bude mít větší počet bodů v M ČR nebo

 P ČR.

 

4.3. Hodnocení klubových družstev

Klubové družstvo bude hodnoceno, jestliže na fotografii viz bod 4.2.1. budou minimálně tři držitelé licence  SMT.

V případě, že nebudou soutěžit minimálně 3 klubová družstva, tato kategorie nebude vyhodnocena.

 

5. Akce FIM

Účast na Rally FIM, Motocamp FIM, Meritum FIM a Mototour FIM je možná po splnění podmínek stanovených SK SMT.                         

 

6. Meritum FIM

 Návrh na udělení odznaků  CML – FIM podává SMT po splnění specifických podmínek , uvedených v Mezinárodních řádech mototuristiky FIM, čl.10. a schválení SK SMT.

Držitel odznaku má právo účasti na podniku Meritum FIM.

 

Zavřít okno | Tisk